ชมพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา


ชมพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (พระอาจารย์โสภา สมโณ ) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้พระมหาเจดีย์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งภายในเจดีย์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์
๑. เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๓. เพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๔. เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสมือนว่ายังอยู่คู่กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป
๕. เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๖. เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

ภาพโดยแอดมินเพจ : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ข้อมูลจากเพจวันสวยเมืองไทยไปมาแล้ว


โพสเมื่อ วันที่ 2018-01-11