ประเภทผลงาน ประติมากรรมพระพุทธประทานยศบารมี , 2552 พระพุทธประทานความสุข 2551 ปฏิมากรรมหล่อโลหะ หน้าตัก 9 นิ้ว สูงรวมฐาน 16 นิ้ว อภิปัญญามหาเศรษฐี, 2550, หล่อโลหะ, 83 x 50 x 50 ซม. เทพผู้ปลดทุกข์มีสุข(องค์ทดลอง) ,2550, หล่อโลหะ, 85 x 40 x 33 ซม. จิตกับวัตถุ , 2547, หล่อโลหะ, 88 x 40 x 34 ซม. พลังแห่งความสำเร็จ, 2549, หล่อโลหะ, 54 x 20 x 20 ซม เชิดชูคุณธรรม, 2554, หล่อโลหะ, 109 x 60 x 42 ซม. พระพุทธเจ้าประทานความร่มเย็น, 2551, หล่อโลหะ, 80 x 48 x 29 ซม. พุ่งไปสู่ความสำเร็จ, 2548, หล่อโลหะ, 53 x 25 x 25 ซม. โลกุตระ, 2551, หล่อโลหะ, 42 x 20 x 20 ซม. ศีล สมาธิ ปัญญา, 2553, หล่อโลหะ, 74 x 74 x 47 ซม. พระมหาชนก, 2550, หล่อโลหะ, 50 x 40 x 36 ซม. ศิล สมาธิ ปัญญา, 2554 , หล่อโลหะ, 300 x 200 x 200 ซม. พระพุทธเจ้าประทานความสุข, 2550, หล่อโลหะ, 88 x 55 x 45 ซม. พระพิฆเนศ หล่อโลหะ(สีเขียว) 2556 หน้าตัก14นิ้ว กว้าง26นิ้ว สูง31นิ้ว ต้นแบบน้ำพุเมืองเชียงราย, 2554, ดินน้ำมัน, 54 x 40 x 40 ซม. ผลงานซึ่งสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานซึ่งสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานซึ่งสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานซึ่งสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เทพผู้ปลดทุกข์มีสุข ,2550, หล่อโลหะ, 85 x 40 x 33 ซม. พระอุปคุต 2559 พุทธิปัญญา พระรัศมีแห่งพุทธะ นาฬิการวยทุกเวลา พาสุขทุกนาที 2557 ตะพดมหาสติ 4 2559


เครดิตรูปภาพ อาจารย์ นิติกร กรัยวิเชียร และ
คุณ วรเศรษฐ์ นรนิธินันท์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม